Name *
Last Name *
Email *
Enter the email address you want to use while logging into the system in the field next to it.
Warning: Specify an email address that you actively use as an account verification message will be sent to the email address entered.
Gender *
Date of Birth *
Identity NumberNationality *
City you live in *
 / 
Phone Number *
Alternative Mobile Phone Number
Educational Status *
University
Department
Grade
Last Work Experience *
Company *
Job Title *
Date of Employment *
/
CV Photo *
Select the photo you wish to have displayed in your CV.
Warning: File size must not exceed 1 MB and you cannot upload a file other than the image format.
Address *
 / 
Expected Salary Range
Password *
Your password must be at least 8 characters long.
Password (Repeat) *
This is to confirm that I have read the Privacy Announcement and I accept them. Click here to read Privacy Announcement
AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi Çalışan Adayı Kişisel Verilerinin İşlenmesi Açık Rıza Metni

AJET, siz çalışan adaylarımızın kişisel verilerinin Kişisel Verilerin korunması Kanunu ve GDPR başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri ve uluslararası düzenlemeler ile uyumlu biçimde işlenmesi konusunda gerekli tedbirleri almayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, bazı durumlarda kişisel verilerinizin işlenebilmesi için sizlerin bu yönde açık rıza vermeniz gerekmektedir. Ancak hatırlatmak isteriz ki, aşağıda yer alan konular dışında, yukarıda, Aydınlatma Metni kapsamında yer alan kişisel veriler ve işleme amaçları salt iş ilişkisi kapsamında gerçekleştirilebilecek faaliyetler olup bunların sürdürülebilmesi için ayrıca açık rızaya gerek duyulmamaktadır. Her durumda kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak detaylı bilgiye, web sitemizde bulunan https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-bildirimi adresinden ulaşabilirsiniz.

İş başvurunuz ve iş sözleşmenizin devamı süresince AJET ile paylaştığınız dernek, vakıf ve sendika üyeliği bilgileri (dernek üyelikleri de dahil olmak üzere) ile ceza mahkumiyetine ilişkin kayıtların, AJET tarafından başta çalışma mevzuatı olmak üzere ilgili düzenlemeler çerçevesinde kaydının tutulması

THY A.O. Grup Şirketleri kapsamında uygun pozisyonlarda değerlendirilmek üzere, özgeçmiş bilgilerinizin THY A.O. Grup Şirketleri ile paylaşılması (THY A.O. Grup Şirketlerine ilişkin bilgiye https://www.turkishairlines.com/tr-tr/basin-odasi/hakkimizda/ adresinden ulaşabilirsiniz.)

Gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi ve iş sağlığı mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçları ile sağlık verilerinizin işlenmesi

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4. maddesi ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında, ilan listesinde belirtilen İşe Alım Sağlık Kriterlerine göre işe alıma engel teşkil eden bir hastalığımın olmadığını ve işe giriş muayenesi süreçlerinde verdiğim bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim.

Gerçeğe aykırı beyan, bilgi ve belge sunmam halinde 4721 sayılı Medeni Kanun’un (2). ve (3). Maddelerinde düzenlenen “Dürüstlük” ve “İyi niyet” kurallarına ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-a maddesine aykırı davranmış olacağımı ve bunun hukuki sonuçlarını kabul ederim.

Şirketimizde kokpit ve kabin personeli olarak işe başvuruda bulunacak adaylar için SHGM Yetkili Havacılık Tıbbı Merkezlerinde ve AJET Hava Taşımacılığı A.Ş. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan işe giriş muayenelerinde, eksik / yanlış beyan verdiğiniz ve geçmiş sağlık kayıtlarınızda hastalık bulunması tespit edildiği takdirde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC) Ek1-ı Şahıslar bölümündeki “Sağlık muayenesinde, muayene kayıtlarında eksik veya yanlış beyanda bulunulması” maddesi gereğince AJET Hava Taşımacılığı A.Ş. Sağlık Müdürlüğü tarafından SHGM’ ye bildirim yapılabileceğini kabul ederim.

Referans olarak belirttiğim kişiler ile referans kontrolü yapılması amacıyla iletişime geçilebileceğini, kişisel verilerin AJET ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirmenin yapıldığını/izinlerin alındığını taahhüt ederim. Bu doğrultuda referans olarak gösterdiğim kişileri bilgilendireceğimi beyan ederim. Ayrıca referans olarak gösterdiğim kişilerin benimle ilgili verdikleri tüm bilgilerin AJET tarafından işlenmesine izin veriyorum.
Fields marked with * are required.
HRPeak