AJet Çalışan Adayları İçin Veri Koruma Aydınlatma Metni

Giriş
AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi (“AJET”, “Şirket” ya da “Biz” olarak anılacaktır), çalışanlarının kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir. İşbu Çalışanlar Adayları İçin Veri Koruma Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”), siz çalışan adaylarının kişisel verilerinin şeffaf biçimde işlenmesi amacıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesine ve ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu kapsamda Aydınlatma Metni’nde, AJET olarak veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizin hangileri olduğu ve bu verilerin hangi amaçlarla işlendikleri başta olmak üzere verilerinizin paylaşıldığı üçüncü taraflara, haklarınıza ve bizimle iletişime geçebileceğiniz yöntemlere ilişkin bilgiler sunulmaktadır.
Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) adresinden inceleyebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizi Nasıl Elde Ediyoruz?
Kişisel verileriniz, işe başvuru sürecinizin başlangıcından itibaren çeşitli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sürecin devamının sağlanması amacıyla matbu dokümanlar (örneğin ibraz ettiğiniz özgeçmiş bilginiz ya da sosyal güvenlik dökümleriniz), formlar (örneğin İşe Giriş/Periyodik Muayene Başvuru Formu) ve bazı hallerde dijital alanlar (örneğin doğrudan kamu kurumlarından veya Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (“SHGM”) yetkili hastanelerinden intikal eden bilgiler) vasıtasıyla tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla elde edilebilmektedir. Kanun gereği, kişisel verileriniz yalnızca Kanun’da görülen şartlardan en az birinin bulunması halinde işlenebilmektedir. AJET olarak bizler, kişisel verilerinizi hangi amaçla işliyor olursak olalım, her şartta başta Kanun’un 4. maddesindeki temel ilkeler olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun şekilde ve Kanun’un 5. ve 6. maddeleri kapsamında listelenen kişisel veri işleme koşullarına dayanarak veri işliyoruz.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?
AJET tarafından işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibidir (Kişisel verilerinize ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) adresinden inceleyebilirsiniz:
• Kimlik Bilgileri: Ad soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni durum, ehliyet bilgileri, imza, TCKN, pasaport bilgileri, özgeçmişte yer alan bilgiler, yurt dışı görevlerine uygunluk açısından değerlendirmek üzere gerekli bilgiler (vize bilgisi, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlık/çifte vatandaşlık bilgisi, Greencard (Lawful Permanent Resident Card, Form I-551 vb.) bilgisi gibi).
• İletişim Bilgileri: Adres, e-posta, telefon, cep telefonu, sosyal medya iletişim bilgileri.

• İşlem Güvenliği: Çevrimiçi başvurularda elde edilen IP adres bilgisi, log kayıtları, parola bilgileri. çerez politikası için ayrıntılı bilgi almak için https://www.anadolujet.com/tr/kurallar/gizlilik-ve-cerez-politikasi adresini ziyaret edebilirsiniz).
• Finans: Ücret bilgisi bilgisi, banka hesap vb.
• Mesleki Deneyim: Öz geçmiş bilgileri, eğitim bilgileri, kurs ve sertifika bilgileri, yabancı dil bilgisi, meslek bilgisi, logbook bilgisi gibi bilgiler.
• Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Fotoğraf bilgisi
• Özel Nitelikli Kişisel Veriler: AJET’nin iş koşulları için gerekli olan sağlık kriterlerinin tespiti ve değerlendirilmesine yönelik olarak işlenen sağlık verileri, iş başvurunuzda belirtmeyi seçmeniz halinde dernek, vakıf ya da Sendika üyeliği bilgileri, Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine ilişkin bilgiler,
• Diğer Bilgiler: Çalışanlarımızın veya Şirketimizle çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veriler ile devam eden hukuki/ceza davalarına ilişkin bilgiler.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşliyoruz?
AJET, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlemektedir (Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarına ilişkin daha detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan Veri Sorumluları Sicilini (VERBİS) (https://verbis.kvkk.gov.tr/) adresinden inceleyebilirsiniz).


AMAÇLAR

 • Çalışan Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

 • HUKUKİ SEBEP

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası,
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi,
 • Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. • VERİ KATEGORİSİ

 • Kimlik Bilgileri

 • • İletişim Bilgileri
  • İşlem Güvenliği Bilgileri
  • Finans Bilgileri
  • Mesleki Deneyim Bilgileri
  • Görsel ve İşitsel Kayıtlar
 • Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 • • Diğer Bilgiler

  Yukarıda belirtilen amaçlar özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
  • Açık rızanızın bulunması,
  • Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
  • Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.  Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarıyoruz?
  Tarafımızca işlenen kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda yurtiçindeki veya yurtdışındaki üçüncü taraflara başta Kanun’un 8. ve 9. maddeleri olmak üzere ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde aktarabilmekteyiz.
  Verilerinizi aktarabileceğimiz üçüncü taraflar kategorik olarak şu şekildedir:
  • Yurt içindeki ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve Tedarikçilerimiz; ör. AJET ile iş ilişkisinde olan çeşitli tedarikçilerimiz, mali müşavirler, finansal denetim firmaları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri, SHGM yetkili hastaneleri, ya da sair danışmanlık hizmetleri gibi. Ek olarak AJET adına gerçekleştirmiş olduğumuz faaliyetler kapsamında bazı durumlarda, çalışan adaylarımızın kimlik bilgisi ya da öz geçmiş bilgisi gibi bilgiler iş ortaklarımızla paylaşılabilmektedir.
  • Grup şirketlerimiz, ör. AJET tarafından sunulan hizmetlerin bir kısmı iştiraklerimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir, kişisel verileriniz bu kapsamda ilgili grup şirketlerimizle paylaşılabilmektedir. Grup şirketlerimize ilişkin daha detaylı https://www.anadolujet.com/tr/kurumsal/gizlilik-bildirimi adresinden ulaşabilirsiniz.
  • Ulusal ve uluslararası mevzuatça yetkilendirilmiş yetkili özel kurum ve kuruluşlara veya Şirketi ve/veya Şirket’in operasyonlarını etkileyecek mahiyette karar alabilecek olan ulusal ve uluslararası kamu kurumlarına; ör. İlgili mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş idari ve adli makamlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı kapsamındaki denetimler, maliye denetimleri, SHGM, IATA gibi ulusal ve uluslararası havacılık otoritelerinin talepleri, Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, (“OFAC”), Sanayi ve Güvenlik Dairesi (“BIS”) , Ulaştırma Güvenlik İdaresi (“ TSA”), gibi.

  Kişisel Veri Sahibi Olarak Hangi Haklara Sahipsiniz?
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahibi sıfatı ile kişisel verilerinize ilişkin olarak pek çok hakka sahipsiniz. Bu bölümde sahip olduğunuz haklar ve bu hakları kullanma yöntemlerine ilişkin sizlere bilgi vermek istiyoruz.
  Kanun’un 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar şu şekildedir:
    Kişisel verilerinizin tarafımızca işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz.
    Eğer kişisel verileriniz bizim tarafımızdan işlenmişse bizden buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
    Kişisel verilerinizi hangi amaçlar için işlediğimizi ve kişisel verilerinizin bu amaçlara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz.
    Kişisel verilerinizi yurt içinde veya yurt dışında aktardığımız üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz.
    Eğer kişisel verilerinizi eksik veya yanlış işlemişsek, bunların düzeltilmesini isteyebilir ve gerçekleştirilen bu düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
        Kişisel verilerinizi Kanun’a ve ilgili diğer ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemiş olmamıza rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilir ve bu kapsamda yapılan düzeltmelerin kişisel verilerinizi aktarmış olduğumuz üçüncü taraflara da iletilmesini isteyebilirsiniz.
       İşlediğimiz verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda, meydana gelen bu sonuca itiraz edebilirsiniz.
        Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız hâlinde, hukuka aykırı veri işleme dolayısıyla doğan zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

  Yukarıda saymış olduğumuz haklarınızı kolayca kullanabilmeniz ve ilgili talepleri tarafımıza kolayca iletebilmeniz amacıyla bize aşağıdaki iletişim bilgilerimiz aracılığı ile ulaşabilirsiniz. Size, başvurunuzun niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde cevap vereceğiz. Veri sahipleri başvuruları kural olarak ücretsiz cevaplandırılmaktadır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep etme hakkımızı saklı tutmaktayız.
  Sizler “İlgili Kişi” sıfatıyla, KVK Kanununun uygulanmasıyla ilgili taleplerini bizzat iletişim bilgileri aşağıda belirtilen AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. Genel Müdürlüğü adresine ve yazılı olarak, AJet Hava Taşımacılığı A.Ş. KEP adresi (ajethava@hs03.kep.tr) üzerinden veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu AJet Hava Taşımacılığı A.Ş’ye iletebileceksiniz. AJet Hava Taşımacılığı A.Ş., başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVK Kanunu’nda belirtilen süre içinde (30 gün) sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Şirket tarafından KVK Kanunu’na göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. Şirket, başvuruya ilişkin (Kabul veya Ret) cevabını ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirebilecektir.

  E-mail adresi: ajethava@hs03.kep.tr
  Adres: Yeşilköy Mahallesi, Havaalanı Cad. THY B Blok Sitesi İdari Bina No:3/1 Bakırköy-İstanbul
  Ajet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi